Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG

Hoefnagels Academie volgt voor haar dienstverlening de privacy regels zoals opgesteld door de Mediatorsfederatie Nederland. Dit is de privacyverklaring van Hoefnagels Academie voor opleidingen Legal Mediation. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) deelnemers, cursisten en docenten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 085-7600885. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als opleiders zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en betrachten daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid en leven uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG na.

Welke persoonsgegevens verwerkt Hoefnagels Academie?

Opleidingen Hoefnagels Academie

Van personen die zich bij de ons opleidingsinstituut aanmelden verwerken wij de contactgegevens die u aan ons verstrekt (voornaam en achternaam, titel, functie, naam organisatie, straat- en huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft) of de opleiding waarvoor u zich inschrijft. Daarnaast leggen wij een door u verstrekt eventueel afwijkend factuuradres of extra gegevens voor de facturatie vast en of u de algemene voorwaarden accepteert.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Wij verwerken analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Inschrijving en verwerking opleidingsgegevens

De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om u in te schrijven voor de door u gewenste opleiding en om, indien de opleiding of cursus is geaccrediteerd, na afronding van de opleiding aan de desbetreffende beroepsvereniging door te geven dat u de opleiding hebt gevolgd en afgerond zodat zij u de PE-punten kunnen toekennen. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en voor de behartiging van uw belang, namelijk het kunnen laten toekennen van opleidingspunten door uw beroepsvereniging.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contactgegevens

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres verder om u af en toe een update te sturen over onze dienstverlening. Indien u een opdracht aan ons heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Digitale leeromgeving voor de deelnemers aan de opleidingen

Deelnemers van onze opleidingen ontvangen een uitnodiging voor deelname in onze digitale leeromgeving. Hier kunt u zelf uw gegevens beheren, instellen welke informatie u wilt ontvangen en u tevens (laten) uitschrijven. Mocht u hierbij hulp nodig hebben kunt u contact opnemen met ons opleidingsmanagement: info@hoefnagelsacademie.nl.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Cursistenadministratie

Wij bewaren uw cursistengegevens, waaronder uw contactgegevens, de naam van de opleiding die u hebt gevolgd en de opleidingsdata minimaal zeven jaar na afloop van de opleiding.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken na afloop van een opleiding de gegevens van deelnemers aan de betreffende beroepsvereniging.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

d. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Hoefnagels Academie – Opleidingen Legal Mediation, maart 2022