Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Hoefnagels Academie – Opleidingen Legal Mediation

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: Hoefnagels Academie – opleidingen Legal Mediation

Cursist: elke natuurlijke persoon die een opleiding volgt, ook wel te noemen ‘deelnemer’.

Opdrachtgever: de organisatie die de cursist afvaardigt.

Opleiding: elke training, cursus of opleiding die Hoefnagels Academie aanbiedt en waarvoor de cursist zich ingeschreven heeft.

Docent(en): de persoon of personen die namens Hoefnagels Academie belast is/zijn met de uitvoering van de opleiding.

Artikel 2. Inschrijving

Een cursist kan zich aanmelden voor deelname aan een opleiding door het inzenden van een inschrijfformulier op de website of per e-mail aan info@hoefnagelsacademie.nl.

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Aanmelding geschiedt voor de gehele cursus en de gehele cursusprijs wordt in rekening gebracht en door de cursist voldaan. Er is geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld indien de cursist te laat komt, eerder weggaat, een deel van de cursus niet bijwoont (om wat voor reden dan ook), niet deelneemt aan lunch of diner en/of om andere reden geen gebruik maakt van faciliteiten van de cursus. Ook indien de cursist bij de aanmelding aangeeft dat hij of zij niet de gehele cursus zal bijwonen of geen gebruik zal maken van bepaalde faciliteiten leidt dat niet tot enige restitutie van het cursusgeld.

Artikel 3. Betaling en prijswijzigingen.

1. De cursist is verplicht om het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. De factuur dient binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan en nooit later dan een week voor aanvang van de cursus.

2. De door de Hoefnagels Academie geoffreerde prijzen gelden per opleiding en kunnen voor toekomstige opleidingen en naar inzicht van de Hoefnagels Academie te allen tijde aangepast worden. Een cursist kan zich niet beroepen op prijzen uit het verleden.

3. Betaling van de door de opdrachtgever of cursist verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als nodig is voor een tijdige betaling voor aanvang van de eerste opleidingsdag.

4. Indien de volledige betaling niet binnen veertien (14) dagen plaatsvindt, is vanaf de vervaldatum 2% rente per maand verschuldigd alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 175,--.

5. De betaling van de volledige opleidingskosten dient in elk geval voldaan te zijn voor aanvang van de eerste opleidingsdag. Een cursist die de betaling niet voldaan heeft mag door de Hoefnagels Academie te allen tijde de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

6. De cursist blijft hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betaling en buitengerechtelijke incassokosten en rente, ook indien het factuuradres anders is dan het privéadres van de cursist.

7. Na betaling van het opleidingsgeld is de inschrijving definitief.

Artikel 4. Annulering van een inschrijving

Annulering van de inschrijving dient per e-mail te geschieden aan info@hoefnagelsacademie.nl en moet bevestigd worden door de opleidingsmanager. Annulering van de inschrijving kan onder de volgende voorwaarden :

- Tot zes weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd

- Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos de plaats van de deelnemer innemen, mits de vervanger aan de toelatingseisen voldoet – dit ter bepaling van de hoofddocent c.q. de opleidingsmanager na het voeren van een intakegesprek met de eventuele vervanger.

Artikel 5. Verhindering van de cursist

1. Indien een deelnemer wegens overmacht – hetgeen aan de Hoefnagels Academie is om te beoordelen – niet kan deelnemen aan een (deel van een) cursusdag, zal de Hoefnagels Academie op verzoek van de cursist trachten om hem voor dat deel van een lopende opleiding een inhaal- of reparatiemogelijkheid aan te bieden. Of dit ook daadwerkelijk kan hangt af van de mogelijkheden die de Hoefnagels Academie heeft, hetgeen aan de Hoefnagels Academie is om te beoordelen. Er is geen recht op een inhaal- of reparatiemogelijkheid.

2. Aan het inhalen zijn kosten verbonden, te weten € 100,-- exclusief BTW voor een opleidingsdag bestaande uit één dagdeel, € 195,-- exclusief BTW voor een opleidingsdag bestaande uit twee dagdelen en € 250,-- exclusief BTW voor een opleidingsdag bestaande uit drie dagdelen.

Artikel 6. Annulering door de Hoefnagels Academie De Hoefnagels Academie heeft tot vijf dagen voor de eerste opleidingsdag het recht om een opleiding te annuleren bij onvoldoende deelname of andere omstandigheden waardoor het niet mogelijk is om de opleiding aan te bieden – hetgeen aan de

Hoefnagels Academie is om te beoordelen. Tussentijdse annulering van de opleiding wegens bijzondere omstandigheden is ook mogelijk. De cursisten worden terstond van een eventuele annulering op de hoogte gesteld. De Hoefnagels Academie zal zo spoedig mogelijk alternatieve opleidingsdata aanbieden.

Artikel 7. Vervanging docenten en wijziging locatie De Hoefnagels Academie behoudt te allen tijde de vrijheid een docent, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent. De Hoefnagels Academie behoudt te allen tijde de vrijheid de opleidingslocatie te wijzigen.

Artikel 8. Certificaat en studiebelasting

1. De Hoefnagels Academie verstrekt na afloop van de opleiding indien de deelnemer aan alle opleidingsvereisten heeft voldaan aan de deelnemer een certificaat van deelname en een bevestiging van de studiebelasting van de opleiding. Hiermee kan de deelnemer bij zijn/haar eigen beroepsvereniging PE-/PO-punten aanvragen.

2. Voor het verstrekken van een kopie-certificaat of een verklaring van deelname aan de deelnemer of aan een derde op verzoek van de deelnemer worden (administratie)kosten in rekening gebracht, van tenminste € 35,-- exclusief BTW per aanvraag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De Hoefnagels Academie spant zich naar vermogen in om kwaliteit te leveren voor alle cursussen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De Hoefnagels Academie is niet aansprakelijk voor fouten in materiaal of opleidingen, voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, een annulering of andere handelingen verband houdende met de opleiding door de Hoefnagels Academie, haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege Hoefnagels Academie te werk zijn gesteld of van wier diensten door Hoefnagels Academie gebruik heeft gemaakt.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en geheimhouding

Al het lesmateriaal en overige in het kader van de opleiding verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke leerdoeleinden van de cursist die het materiaal ontvangt. De cursist krijgt hiertoe een beperkte licentie om het (les)materiaal uitsluitend voor persoonlijke leerdoeleinden te gebruiken. Het auteursrecht, copyrights en andere intellectuele eigendom op de opleiding, het lesmateriaal, en overige, tijdens of in het kader van de opleiding verstrekte materialen – met uitzondering van boeken of andere materialen waarop duidelijk kenbaar is gemaakt dat er een andere rechthebbende is - berust bij Hoefnagels Academie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoefnagels Academie mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Deze beperkte licentie is persoonlijk voor de cursist en kan niet overgedragen worden aan derden.

Artikel 11 Digitale leeromgeving

Door in te loggen op de digitale leeromgeving van Hoefnagels Academie gaat de cursist ermee akkoord dat de door Hoefnagels Academie ter beschikking gestelde lesmaterialen en informatie uitsluitend door de cursist in persoon gebruikt mogen en zullen worden. De cursist garandeert dat de inloggegevens alsmede de bedoelde materialen op geen enkele wijze met anderen worden gedeeld en/of verspreid.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Een klacht met betrekking tot een cursus die is georganiseerd door Hoefnagels Academie kan worden ingediend tot uiterlijk drie maanden na afloop van de cursus. Een klacht die later wordt ingediend behoeft niet in behandeling te worden genomen.

3. Een klacht moet schriftelijk te worden ingediend (waaronder begrepen indiening per e-mail aan info@hoefnagelsacademie.nl). Een klacht dient specifiek aan te geven waarover geklaagd wordt, wie bij de gebeurtenis waarover geklaagd wordt betrokken zijn, om een correcte en snelle behandeling van de klacht mogelijk te maken.

4. Verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht is de Klachtbehandelaar. Dit is de Opleidingsmanager, onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de directeur. Indien de Opleidingsmanager zelf onderwerp is van de klacht zal de directeur als Klachtbehandelaar optreden. Hiervan zal kennisgegeven worden aan de klager.

5. De Klachtbehandelaar zal de ontvangst van een klacht melden aan de directeur en de ontvangst van de klacht en de inhoud van de klacht schriftelijk vastleggen in een daartoe bestemd register.

6. Naar aanleiding van de klacht zal de Klachtbehandelaar contact opnemen met de klager en de klacht bespreken. De Klachtbehandelaar zal de klager de gelegenheid geven zijn klacht toe te lichten, op een wijze die is afgestemd op de inhoud en aard van de klacht. Dit kan bijvoorbeeld zijn mondeling, eventueel in aanwezigheid van een of meer betrokkenen (zoals eventueel de docent), schriftelijk of (met instemming van de klager) telefonisch. Bespreking van de klacht dient uiterlijk 2 weken na indiening plaats te vinden, tenzij er een geldige reden is om deze termijn te verlengen, bijvoorbeeld om inlichtingen in te winnen of wegens verhindering van een of meer betrokkenen. Een eventuele verlenging zal aan de klager worden medegedeeld, met de reden daarvoor.

7. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, tenzij dat in het kader van de klachtbehandeling niet mogelijk of wenselijk is. In dit laatste geval vindt overleg plaats met partijen.

8. De Klachtbehandelaar zal indien mogelijk en redelijk trachten een aanvaardbare oplossing voor te stellen aan de klager, de directeur van De Hoefnagels Academie en de eventuele andere betrokkenen.

9. De behandeling van de klacht zal binnen een maand worden afgerond, tenzij de omstandigheden dit niet mogelijk maken.

10. Indien de behandeling van de klacht is afgerond en de klager niet instemt met de voorgestelde oplossing of afwijzing van de klacht, zullen betrokkenen de situatie trachten op te lossen middels mediation. De klager zal terstond maar niet later dan één week na afronding van de klachtbehandeling een schriftelijke mededeling (hieronder wordt tevens verstaan een bericht per e-mail aan info@hoefnagelsacademie.nl) aan De Hoefnagels Academie verzenden.

11. Tenzij partijen binnen 14 (veertien) dagen nadat een mededeling als bedoeld in lid 10 verstuurd is gezamenlijk een mediator benoemen, vindt de mediation plaats onder leiding van een aan ReulingSchutte BV (RS) te Amsterdam verbonden Legal Mediator.

12. RS benoemt één mediator, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeur van partijen. Partijen kunnen RS verzoeken een bepaalde persoon als mediator te benoemen. RS houdt bij de benoeming van de mediator rekening met het desbetreffende verzoek van partijen.

13. De mediator bepaalt, na overleg met partijen, de wijze waarop de mediation zal plaatsvinden.

14. De mediation zal niet later aanvangen dan 30 (dertig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in lid 10 is ontvangen. De mediation vangt aan door ondertekening van de mediationovereenkomst door de partijen en de door RS benoemde mediator.

15. De aan de mediation verbonden kosten komen voor een gelijk gedeelte ten laste van beide partijen, tenzij anders is vastgelegd in de mediationovereenkomst.

16. Partijen zijn ertoe gehouden de eerste mediationbijeenkomst van minimaal 90 (negentig) minuten bij te wonen. Daarna staat het partijen vrij om de mediation, conform de mediationovereenkomst, op ieder gewenst moment te beëindigen.

17. De mediation eindigt: i. door ondertekening door partijen van een vaststelllingsovereenkomst; ii. door een schriftelijke verklaring van de mediator dat hij zijn opdracht neerlegt of anderszins de mediation beëindigt en de mediation niet onder leiding van een andere mediator wordt voortgezet; iii. door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij(en) en de mediator dat zij de mediation beëindigt; iv. op een andere in de mediationovereenkomst vastgelegde wijze.

18. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen van partijen het geschil aan de rechter of een arbiter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten of in spoedeisende zaken die geen uitstel dulden. Deze mediationclausule staat er niet aan in de weg dat Hoefnagels Academie gerechtigd is direct een incassoprocedure op te starten, inclusief het aanhangig maken van de incasso bij de bevoegde rechter.

19. Behoudens de in lid 17 en 18 beschreven gevallen schort de rechter of arbiter bij wie een geschil, waarop deze mediationclausule van toepassing is, aanhangig wordt gemaakt op verzoek van een partij de behandeling van de desbetreffende zaak op. De behandeling van de zaak door de bedoelde rechter of arbiter wordt voortgezet indien een partij bij aangetekend schrijven aan de bedoelde rechter of arbiter, alsmede aan de mediator en de andere partij meedeelt dat de mediation is beëindigd.

20. Indien door partijen 90 (negentig) dagen nadat de mededeling als bedoeld in lid 10 is ontvangen, geen vaststellingsovereenkomst is ondertekend, is ieder der partijen gerechtigd dit geschil in een versnelde arbitrage procedure (‘expedited arbitration’) onder toepassing van de World Intellectual Property (WIPO)’s Rules for mediation and expedited arbitration (Reglement), in de vorm welke het Regelement heeft op het tijdstip waarop een mededeling als bedoeld in lid 10 ontvangen is, bindend te laten beslechten door één arbiter.

21. Deze clausule is in rechte afdwingbaar.

Hoefnagels Academie – Opleidingen Legal Mediation, augustus 2022